STATUT

Kategoria:

STATUT

NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNIKÓW

Kopalnia Węgla Brunatnego

Turów

(TEKST JEDNOLITY)

na dzień 16 maja 2014 roku

S T A T U T

Niezależnego Związku Zawodowego Górników

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
§ 1.
 • Związek nosi nazwę Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, zwany dalej związkiem. Związek stosownie do zasad wyrażanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i Ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustaw i konwencji międzynarodowych rozwijał będzie działalność w zakresie obrony interesów pracowników zatrudnionych w podmiotach określonych w § 2 Statutu.

 • Związek używa skrótu NZZG KWB Turów.

 • Związek zastrzega sobie znak graficzny, który jest jego własnością i podlega ochronie prawnej.

 • Związek używa pieczęci o wzorach określonych uchwałami Zarządu.

§ 2.

 • Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jest niezależną organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności pracowników zatrudnionych w:

 • PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów z siedzibą w Bogatyni,

 • spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku restrukturyzacji Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,

 • powstałych na bazie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów z siedzibą
  w Bogatyni oddziału Spółki Przejmującej, a także wszyscy następcy prawni tego pracodawcy z niego wydzieleni, inni pracodawcy, do których zostali przekazani bądź przejdą pracownicy tego pracodawcy,

 • wszelkich podmiotach w tym spółkach prawa handlowego powstałych
  w wyniku połączenia lub podziału PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów z jakimkolwiek innym podmiotem, a także podmiotach przejmujących PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów bądź następcy prawni tych pracodawców.

 • Związek współdziała z innymi Związkami Zawodowymi na zasadach partnerstwa, nie naruszając niezależności poszczególnych Związków Zawodowych.

 • Związek może zawierać porozumienia z innymi Związkami Zawodowymi oraz podejmować wspólne działania w celu obrony interesów zawodowych i praw pracowniczych.

 • Związek ma prawo przystąpienia do Ogólnokrajowej Organizacji Związków Zawodowych.

§ 3.

Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, oraz od innych organizacji. Nie podlega nadzorowi i kontroli z ich strony.

§ 4.

 • Związek posiada osobowość prawną i jest reprezentowany w sposób określony niniejszym Statutem.

 • Siedzibą Związku i terenem jego działalności jest PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów z siedzibą w Bogatyni oraz tereny Spółek Prawa Handlowego powstałych
  w wyniku przekształceń strukturalnych BOT KWB Turów S.A.

§ 5.

      Celem Związku jest ochrona interesów zawodowych pracowników ich praw
       i godności, w tym:

 • Ochrona interesów materialnych, socjalnych, moralnych członków, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

 • Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagradzania, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.

 • Umacnianie demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.

 • Działania na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej młodym pracownikom.

§ 6.

Zadaniami Związku są w szczególności:

 • Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych
  i samorządowych. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego Związek może się podjąć reprezentowania jego interesów wobec pracodawcy.

 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, podejmowanie interwencji mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle prawa pracy.

 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązków zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy.

 • Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.

 • Podejmowanie starań o zapewnienie pracownikom i ich rodzinom korzystnych warunków wypoczynku i odpowiedniego udziału w podziale środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej i innych funduszy celowych.

 • Współuczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ochrony zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 • Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom.

 • Otaczanie opieką rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów członków NZZG KWB Turów.

§ 7.

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

 • Współdziałanie z pracodawcą, organizacjami społecznymi, samorządowymi
  i organami administracji państwowej.

 • Kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współudziale w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

 • Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych w tym zakładowych planów gospodarczych.

 • Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi aż do ogłoszenia strajku włącznie w przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji. Akcje protestacyjne oraz strajk mogą zostać ogłoszone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.

 • Uzgadnianie treści ZUZ, Regulaminu Pracy, Regulaminu ZFŚS i innych regulaminów, których treść, na podstawie odrębnych przepisów, pracodawca zobowiązany jest uzgadniać ze związkami zawodowymi.

 • Nadzór nad działalnością Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

§ 8.

1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony     w podmiotach wymienionych w § 2.

2. Członek NZZG KWB Turów nie może należeć do innego związku zawodowego.

 • Nie pozbawia się prawa przynależności do Związku pracowników, którzy odeszli na emeryturę lub rentę oraz pracowników czasowo pozostających bez pracy (nie dłużej niż 3 miesiące) w związku z jej poszukiwaniem.

§ 9.

Członek Związku ma prawo:

 • Uczestniczyć w zebraniach Związku.

 • Wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do władz.

 • Występować do Związku o ochronę interesów i należnych mu praw.

 • Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej.

 • Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę lub odwołanie członków tych organów
  z pełnionych funkcji.

 • Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.

 • Brać udział w zebraniach, na których organy związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

 • Występować z wnioskami i postulatami do organów związkowych.

§ 10.

Członek Związku zobowiązany jest:

 • Czynnie uczestniczyć w działalności związkowej.

 • Przestrzegać postanowień Statutu i wykonywać uchwały władz Związku.

 • Przestrzegać zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

 • Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11.

 • Podstawą przyjęcia do Związku jest dobrowolnie złożona pisemna deklaracja
  a dowodem przynależności ważna legitymacja związkowa.

 • W przypadku ustania członkostwa podstawą ponownego przyjęcia do Związku jest uchwała Zarządu Związku podjęta w oparciu o pisemną deklarację zainteresowanego. Od uchwały odmawiającej ponownego przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Zebrania Delegatów.

§ 12.

 • urlopu wychowawczego.

 • pracy w ochotniczych hufcach pracy.

 • odbywanie służby wojskowej.

 • udokumentowanej przynależności do innego związku zawodowego.

 • Do stażu związkowego zalicza się następujące okresy:

 • Decyzję o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Związku.

Decyduje również o zaliczeniu stażu członkowskiego w innych przypadkach niż określone w statucie.

§ 13.

Członkostwo Związku ustaje przez:

 • Dobrowolne wystąpienie.

 • Rozwiązanie stosunku pracy.

 • Skreślenie z listy członków, za nie opłacanie składek przez dłuższy okres niż
  3 miesiące.

 • Wykluczenie ze Związku.

 • Śmierć członka Związku.

 • Rozwiązanie Związku.

§ 14.

 • Uchwały organów związkowych zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.

 • Wszystkie organy związkowe są zobowiązane informować członków Związku
  o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

 • Członek organów związkowych jest zobowiązany:

 • aktywnie uczestniczyć w pracach organów związkowych,

 • reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenie organów związkowych.

§ 15.

Organy związkowe pochodzą z wyboru. Kadencja wszystkich Władz Związku trwa 4 lata, jednak upływa dopiero z chwilą ogłoszenia wyników kolejnych wyborów. Kolejne Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej do końca miesiąca maja roku następującego po roku, w którym mijają 4 lata kalendarzowe sprawowania władzy, chyba, że Statut lub podjęta z uwagi na szczególne przyczyny uchwała Zarządu Związku stanowi inaczej.

Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 • nie ogranicza się liczby kandydatów,

 • głosuje się na poszczególnych kandydatów,

 • głosowanie jest tajne.

§ 16.

Przewodniczącego Zarządu Związku wybiera bezpośrednio Zebranie Delegatów spośród wybranych Delegatów.

§ 17.

Organami Związku są:

I.

 • Zebranie Delegatów Związku.
 • Zarząd.

 • Prezydium.

 • Komisja Rewizyjna Związku.

 • Zebranie Delegatów, Wydziałowej, Oddziałowej Organizacji Związkowej.

 • Zarząd Wydziałowej, Oddziałowej Organizacji Związkowej.

 • Na oddziałach członków NZZG reprezentują członkowie pochodzący z wyboru.

II.

O terminie zebrania organów Związku zainteresowane osoby powiadamia organ uprawniony w terminie 7 dni przed planowanym terminem zebrania a w przypadkach szczególnych w terminie krótszym.

§ 18.

 • Członkowie organów związkowych oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji, w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa
  i zasadami współżycia społecznego.

 • Odwołanie następuje w drodze Uchwały Zebrania Delegatów.

 • Członek organów Związku może być zawieszony w pełnieniu obowiązków uchwałą właściwego Zarządu, jednakże członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony uchwałą Komisji Rewizyjnej.

 • Decyzja odwołująca z zajmowanej funkcji związkowej, winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 19.

 • Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji
  w przypadkach:

 • śmierci.

 • utraty praw publicznych bądź orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji,

 • niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż ½ kadencji,

 • rozwiązania stosunku pracy,

 • zmiany miejsca zatrudnienia nie pozwalającego na dalsze reprezentowanie swoich wyborców,

 • odwołania w trybie określonym w §18 Statutu,

 • wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze Związku,

 • rezygnacji z mandatu,

 • W razie zmniejszenia się ilości członków organu związkowego poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 • W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn o których mowa w pkt 1 przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.

 • ZEBRANIE DELEGATÓW ZWIĄZKU

§ 20.

 • Najważniejszym organem Związku jest Zebranie Delegatów Związku.

 • Zwyczajne Zebranie Delegatów Związku zwołuje Zarząd Związku przynajmniej raz w roku.

 • W Zebraniu Delegatów biorą udział wybrani delegaci z głosem decydującym.
  W zebraniu mogą brać udział pozostali członkowie Związku z głosem doradczym.

 • Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Związku zwoływane jest przez Zarząd Związku, co 4 lata.

§ 21.

 • Do kompetencji Zebrania Delegatów Związku należy:

 • ustalanie programu działania Związku,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi Związku absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

 • zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Związku,

 • uchwalanie Statutu i zmian do Statutu Związku,

 • ustalanie składu liczbowego i wybór oraz odwołanie w głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Zarządu Związku oraz członków komisji rewizyjnej,

 • decydowanie o przystąpieniu do ogólnokrajowej organizacji związków zawodowych,

 • decydowanie o rozwiązaniu Związku,

 • określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, wysokości składki członkowskiej i jej podziału oraz sposobu jej uiszczania.

 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod Obrady Zebrania Delegatów.

 • Zebranie Delegatów jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% wybranych Delegatów.

§ 22.

 • Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogółu liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w terminie nie późniejszym niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku

B. ZARZĄD ZWIĄZKU.

§ 23.

 • Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 • powoływanie Wiceprzewodniczących z pośród członków Zarządu Związku,

 • kierowanie bieżącą działalnością Związku,

 • wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów,

 • składanie sprawozdań z działalności Związku,

 • zarządzanie majątkiem Związku,

 • reprezentowanie Związku na zewnątrz,

 • zwoływanie Zebrania Delegatów i ustalanie zasad wyboru Delegatów,

 • ustalanie terminu Zebrania Delegatów oraz porządku obrad i podawanie do wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad,

 • powoływanie w zależności od potrzeb komisji problemowych,

 • podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych wynikających z budżetu Związku,

 • decydowanie o ustaniu członkostwa (w tym o skreśleniu z listy członków Związku),

 • współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

 • uchylanie lub zawieszanie uchwał oddziałowych organizacji związkowych sprzecznych ze Statutem, obowiązującymi przepisami prawnymi lub zasadami współżycia społecznego.

 • W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub zaistnienia innych okoliczności trwale uniemożliwiających pełnienia przez niego funkcji, Zarząd Związku wyznacza jednego z wiceprzewodniczących, który przejmie wykonywanie obowiązków Przewodniczącego do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Delegatów NZZG KWB Turów.

 • Zarząd może zlecić wykonanie części swoich zadań Prezydium Związku w drodze uchwały.

 • Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące

§ 24.

 • Do składania i podisywania oświadczeń woli Związku w tym oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Przewodniczący Związku lub dwóch jego Wiceprzewodniczących jednocześnie, za wyjątkiem spraw określonych w ust.2.

 • W spawach dotyczących podpisania układu zbiorowego pracy lub protokołu dodatkowego do układu zbiorowego pracy albo pakietów socjalnych i innych zbiorowych umów prawa pracy Związek reprezentuje Przewodniczący łącznie z Wiceprzewodniczącymi w oparciu o uchwałę Zarządu Związku.

 • W sytuacjach uniemożliwiających wykonanie czynności przez osoby wskazanie pkt 1 i 2 oświadczenie woli składają wyznaczeni w drodze uchwały Zarządu członkowie Zarządu.

§25.

 • Do kompetencji Prezydium należy:

 • Prezydium Zarządu Związku tworzą Przewodniczący Związku, Wiceprzewodnicząc oraz Przewodniczący Wydziałowi.

 • Prezydium jest władzą wykonawczą Zarządu.

 • realizacja uchwał Zarządu Związku,

 • kierowanie bieżącą działalnością Związku,

 • ustalanie kierunku działań dla skutecznego osiągnięcia celów wyznaczonych przez Walne Zebranie Delegatów i Zarząd Związku,

 • podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych, przyznawanie zasiłków oraz udzielanie pomocy finansowej - członkom Związku,

 • przygotowanie i organizowanie posiedzeń Zarządu,

 • inicjowanie uchwał Zarządu.

§ 26.

 • Zarządy oddziałowych organizacji związkowych wybierane są na Zebraniach Delegatów oddziałowych organizacji związkowych.

 • Decyzje o powołaniu oddziałowych organizacji związkowych podejmuje Zarząd Związku

 • Postanowienia Statutu dotyczące zadań i uprawnień Zebrania Delegatów Związku i Zarządu Związku stosuje się odpowiednio do Zebrania Delegatów i Zarządu oddziałowej organizacji związkowej.

 • Przewodniczący Zarządów Wydziałowych organizacji związkowych wchodzą z urzędu w skład Zarządu Zakładowego Niezależnego Związku Zawodowego Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

§ 27.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrolowanie działalności Zarządu Związku i Zarządów Wydziałowych, Oddziałowych oraz realizacji postanowień i uchwał Organów Związku. Zebrania Delegatów Oddziałowej organizacji związkowej, a także Zarządu Związku i Zarządu Oddziałowego, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.

 • Przedkładanie Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.

 • Ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

 • W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

§ 28.

Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego.

Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

§ 29.

 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.

 • Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku, Zarządów Oddziałowych, Wydziałowych.

§ 30.

Majątek Związku powstaje:

 • Ze składek członkowskich.

 • Z dotacji, darowizn, zapisów.

 • Z dochodów organizowanych przez Związek imprez kulturalno – rozrywkowych, sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej.

§ 31.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określa Zebranie Delegatów.

§ 32.

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 33.

 • Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarządu Związku zatwierdza Zebranie Delegatów.

§ 34.

 • Właścicielem majątku Związku jest Związek.

 • Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu organów Związku.

§ 35.

 • Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

 • Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

 • W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest zgoda Zarządu Związku.

§ 36.

 • Członkom Związku, którzy z uwagi na wybranie do władz związkowych nie mają możliwości wykonywania pracy zawodowej Związek zapewnia wynagrodzenie w wysokości takiej, jakie otrzymywaliby, gdyby pracowali.

 • Członkom Związku pozostającym bez wynagrodzenia na skutek działalności związkowej, a w szczególności na skutek strajku ogłoszonego przez
  Związek   Związek udziela pomocy finansowej.

§ 37.

 • Związek świadczy na rzecz członków Związku zasiłki z tytułu:

 • oraz materialną i rzeczową pomoc losową.

 • odprawy emerytalno – rentowej,

 • zgonu członka rodziny,

 • zgonu członka Związku,

 • urodzenia dziecka żywego lub zmarłego,

 • ślubu członka rodziny,

 • Zasady przyznawania zasiłków statutowych oraz materialnej i rzeczowej pomocy losowej ustala Zarząd Związku.

§ 38.

Wątpliwości wynikłe na tle interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Związku.

§ 39.

Związek może prowadzić własną działalność wydawniczą dla celów informacyjnych i propagandy związkowej.

§ 40.

Związek posiada sztandar oraz odznakę związkową, do której noszenia uprawniony jest każdy członek Związku.

§ 41.

Zarząd Związku posługuje się pieczęcią z napisem – Niezależny Związek Zawodowy Górników Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – Zarząd Związku w Bogatyni.

§ 42.

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Zebrania Delegatów większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 43.

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Zebrania Delegatów podjętej większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów, w obecności dwóch trzecich Delegatów.

§ 44.

Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd Związku. Majątek Związku przeznacza się na ustalone przez Komisję Likwidacyjną cele społeczne. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestrowym.

§ 45.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go w Sądzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze dnia 24.12.1982 r.