Podpisano porozumienie...

Kategoria:

W dniu 21.06.2012r. w Karpaczu zostało podpisane Porozumienie zawieszające spór zbiorowy w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w którym ustalonowysokość wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2012r.

Pracodawcy i Spółka zobowiązali się uzgadniać ze Związkami Zawodowymi wszelkie działania mające za przedmiot wydzielenie części przedsiębiorstwa. W przypadku braku uzgodnień ze Związkami Zawodowymi sygnatariuszami Porozumienia - Pracodawcy zobowiązali się nie dokonywać żadnych czynności prawnych w wyżej wymienionym zakresie.

Strony zgodnie oświadczyli, iż w przypadku powzięcia przez Pracodawcę zamiaru reorganizacji obszarów wsparcia w ramach Spółki i niezależnie od trybu w jakim następował będzie proces rekrutacji do Centrali Spółki, pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi przeprowadzony zostanie proces konsultacji obejmujący wszystkie istotne obszary stosunku pracy zatrudnianych pracowników. Pracodawcy i Spółka zobowiązali się, aby ewentualny transfer pracownika następował na zasadzie pełnej dobrowolności.

Porozumienie podpisali ze strony Pracodawcy:

  • Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Kazimierz Kozioł
  • Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów Stanisław Żuk
  • Jako Gwarant Prezes PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski

Jako Strona Związkowa Porozumienie podpisali przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych wchodzących w skład Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego.