Ustalono dywidende

Kategoria:

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zdecydowali podczas środowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,83 zł na akcję, czyli 3,42 mld zł z jednostkowego zysku za 2011 rok, który wyniósł 4,56 mld zł. Zarząd Spółki rekomendował dywidendę w wysokości 1,32 zł na akcję, czyli 2,47 mld zł. ZWZ zdecydowało o ustaleniu dnia dywidendy na 22 sierpnia 2012 roku, a terminu wypłaty dywidendy na 6 września 2012 roku.
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej PGE S.A. Akcjonariusze zdecydowali również o zmniejszeniu dotychczasowej liczby Członków Rady Nadzorczej z dziewięciu do siedmiu osób. Przychylono się do wniosków MSP i akcjonariuszy mniejszościowych powołując do Rady Nadzorczej z dniem 31 maja br. jej dotychczasowych członków: Pana Marcina Zielińskiego; Panią Małgorzatę Dec; Panią Katarzynę Prus; Pana Macieja Bałtowskiego; Pana Jacka Barylskiego; Pana Czesława Grzesiaka; Pana Grzegorza Krystka.
Walne Zgromadzenie odrzuciło proponowane przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą zmiany w Statucie spółki (§ 14 ust. 1 – 3, § 18 ust. 1 i § 31) i zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Zarząd zapowiedział wyjaśnienie tej kwestii i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ponownie będzie głosować nad odrzuconymi zmianami. W czwartek zostanie opublikowane ogłoszenie w tej sprawie. Zarząd Spółki podkreśla, że proponowane zmiany konsultowane były z Radą Nadzorczą, której członkami są również osoby wskazane przez MSP. Celem proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie jest optymalizacja struktury organizacyjnej oraz budowa efektywnej, lepiej zorganizowanej wewnętrznie Grupy Kapitałowej.
Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zatwierdzili podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych we władzach Spółki w 2011 roku.
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2011.