Węgiel brunatny jednoczy się w walce o nasz przyszły byt

Kategoria:

Wszystkie organizacje związkowe działające w Kopalni Turów, wraz z pięcioma organizacjami związkowymi działającymi w KWB Bełchatów przedstawiło pracodawcom swoje żądania, których niespełnienie do 18 maja spowoduje w Bełchatowie rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego. Postulaty dotyczą warunków pracy i płacy oraz praw i wolności związkowych pracowników zrzeszonych w związkach w obu kopalniach. Związki zostały przekształcone w Międzyzwiązkowe Zespoły Negocjacyjne i powołały swoje składy osobowe.

Żądania dotyczą zawarcia porozumienia płacowego, co jest podyktowane stale zwiększającymi się cenami i rosnąca inflacja z jednej strony oraz umacniającą się pozycja biznesową PGE GiEK S.A. Kolejne postulaty zrodziły się na skutek podejmowania przez Zarząd Spółki działań zmierzających do kolejnych restrukturyzacji i przesunięć kadrowych, które mają na celu wydzielenie ze struktur kopalń pracowników – jak na razie – zatrudnionych w działach prawnych, kontroli zgodności, skarbu, zakupów, komunikacji, wszystkich służb remontowych. Działania te nie są konsultowane ze stroną związkową. Również czynności prawne podejmowane przez Zarząd mogące skutkować transferem pracowników do nowych pracodawców są podejmowane bez zgody związków zawodowych.

Zdaniem związkowców jednostronne wyrażanie swojego stanowiska przez Zarząd Spółki bez wymaganej prawem zgody związków zawodowych jest niedopuszczalne. Związkowcy zastrzegli sobie w komunikacie prawo do przeprowadzenia strajku, nie zgadzając się na terror Zarządu PGE S.A. wraz z pracodawcami, który oferując marchewkę w postaci propozycji minimalnego stałego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w oddziałach proponuje podpisanie porozumienia, w którym mamy zgodzić się m.in. na wdrożenie najefektywniejszych rozwiązań biznesowych, scentralizowanie na poziomie Spółki niektórych służb, czy włączenie Spółki do prowadzonych w GK PGE programów tworzenia Centrów Usług Wspólnych.