Stanowisko NZZG KWB Turów z dnia 23.11.2011r.

Kategoria:

Spis treści

 

3.definicja „Prawo do świadczenia emerytalnego” – spełnienie warunków uprawniających do uzyskania świadczenia emerytalnego zapisanych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity:, Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn.zm.), Wątpliwości budzi okoliczność, iż pracownik korzystający z PDO może nie uzyskać prawa do emerytury gdyż przepisy cyt. ustawy nadają uprawnienie wyłącznie ubezpieczonym lub pracownikom.

4.§ 5 pkt.3: nieprawidłowym jest sformułowanie „Pracownik rozwiązujący umowę o pracę”. W przypadku porozumienia stron obie strony stosunku pracy dokonują jego rozwiązania. Powinno więc być „Pracownik przystępujący do Programu inicjowanego przez Pracodawcę z przyczyn leżących po jego stronie, tj. …….. (wymienić przyczyny)” lub „Pracownik przyjmujący ofertę pracodawcy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy.

5.§ 5 pkt.6 – pkt.7 Pracodawca złamał proponowaną przez siebie zasadę dobrowolności i realizacji programu przez pracowników, gdyż przypisał sobie wyłączne prawo do nie wyrażania zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Pracownikiem na zasadach określonych w Programie. Czyli nastąpi korupcyjny układ z podziałem na lepszych i gorszych – z układami lub bez

6.§ 5 pkt.8 Określono warunek leżący po stronie Pracownika zwrotu kwoty PDO wraz z odsetkami ustawowymi – poprzez złamanie zakazu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w GK PGE S.A. W przypadku podjęcia pracy u innego Pracodawcy w GK PGE S.A. – zakaz złamie ten Pracodawca, który dokonał przyjęcia – wewnętrzny obieg informacji w ramach ładu korporacyjnego musi być czytelny i opierać się na dokumentacji pracowniczej prowadzonej przez każdego Pracodawcę. Sugeruje się fałszowanie dokumentacji pracowniczej.

7.§ 8 pkt.6 – pkt.7 Pracodawca w ramach PDO zrefunduje koszty szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego – nie podał źródła ani sposobów finansowania, o których mowa w art. 67-68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca nie utworzył funduszu szkoleniowego, – wobec czego nie mógł określić jakiegokolwiek wydatkowania środków finansowych bez uprzedniego uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

8.Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w porozumieniu zawieranym na podstawie ustawy określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. W wymienionym źródle brak jest zatem miejsca na rozstrzygnięcia, zgodnie z którymi „Wypłata odprawy oraz realizacja innych świadczeń dla odchodzącego pracownika w ramach Programu stanowi zaspokojenie wszelkich jego roszczeń, wynikających z Umów Społecznych oraz wszelkich przepisów wewnątrzzakładowych, w tym z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Pracodawcy. Z cytowanego punktu Regulaminu nie wynika, „wypłata, której odprawy (czy z PDO, czy z art.8 ustawy, czy może jeszcze innej) stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń.” Podpisanie przez Pracownika porozumienia, w którym zawarta będzie powyższa klauzula wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Otrzymuje:

Minister Skarbu Państwa

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Dyrekcja PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów

Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego we Wrocławiu

a/a

Publikacja Stanowiska NZZG KWB Turów wraz z Projektem Regulaminu PDO zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku

Przewodniczący

NZZG KWB Turów

Henryk Wielec

[/html][/fluid]