Stanowisko NZZG KWB Turów z dnia 23.11.2011r.

Kategoria:

Spis treści

 

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości (art.2 ust.3 ustawy).

Powyższe informacje pracodawca przekazuje organizacjom związkowym, w terminie umożliwiającym tym organizacjom zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji dotyczących spraw określonych w art.2 ust.2 (art.2 ust.4 ustawy).

 

Jednak PGE GiEK S.A. oraz Pracodawcy nie można przypisać konsekwencji w omawianych kwestiach. Mianowicie, pomimo wskazania a następnie uruchomienia procedury świadczącej o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść wyraźnie przyjęto, że „przystąpienie Pracownika do Programu jest dobrowolne, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą” (§5 pkt.2 Regulaminu).

Podobnie w załączniku do regulaminu PDO - część C znajduje się rozstrzygnięcie: „Strony umowy o pracę … uzgadniają, że łączący ich stosunek pracy zostanie rozwiązany w dniu … na mocy porozumienia stron, zgodnie z ustawą z dnia 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”.

Ze zwolnieniami grupowymi lub indywidualnymi mamy więc do czynienia w zależności od tego, o jaka liczbę zwalnianych idzie. Istotne jest to, że w razie zwolnień indywidualnych stosuje się tylko enumeratywnie wymienione przepisy ustawy i to nie wprost, a jedynie odpowiednio.

Z całą pewnością nie wdraża się też procedury konsultacji, którą próbowano uruchomić przekazując stronie społecznej Uchwałę PGE GiEK S.A. wraz z projektem regulaminu oraz harmonogramu PDO.

Powyższe oznacza, iż domagamy się jednoznacznego sprecyzowania, jakiego rodzaju zwolnienia pozostają w planach Spółki.

Oprócz wyżej sformułowanego zarzutu, trzeba podnieść, że Pracodawca nie przedstawił Związkom Zawodowym żadnego zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. Mianowicie, nie określił m.in. rzeczywistych - jak tego wymaga art.2 ust.3 ustawy - kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia i kolejności dokonywania zwolnień pracowników.Z uwagi na fakt, iż w KWB Turów obowiązuje Umowa Społeczna z dnia 30.12.2004r., której nadrzędnym celem są Gwarancje Zatrudnienia dla Pracowników KWB Turów – w obliczu:

- Uchwały Zarządu PGE GiEK S.A. ws. wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść wraz z jego Regulaminem – tj. w konsekwencji zwolnień grupowych,

- Podstawy prawnej do wdrożenia PDO – tj. ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- Braku wskazania źródeł finansowania PDO, mających wpływ na dalsze funkcjonowanie naszego Oddziału Spółki,

- Realnej ingerencji w zakładowy fundusz wynagrodzeń - w związku z realizacją zapisów Regulaminu PDO - co jest sprzeczne z cyt. Umową Społeczną,

- Faktu, iż w Oddziale KWB Turów nie są już możliwe przesunięcia kadrowe wewnątrz Oddziału, uzupełniające szczególnie stanowiska pracy w służbach utrzymania ruchu po pracownikach, którzy skorzystają z PDO.

- Stworzenia realnej groźba braku utrzymania normalnej zdolności wydobywczej i eksploatacyjnej Oddziału KWB Turów