Stanowisko NZZG KWB Turów z dnia 23.11.2011r.

Kategoria:

Spis treści

 

Pracodawca przecież, mając na uwadze leżące po jego stronie przyczyny, proponuje Program Dobrowolnych Odejść, a pracownik jedynie do niego przystępuje. Gdyby nie oferta adresowana do pracowników przez drugą stronę stosunku pracy, prawdopodobnie zatrudnieni nie podjęliby decyzji o zakończeniu trwania swoich umów.

W związku z tym warto tutaj zauważyć, że ustaleniom w ramach zgodnych oświadczeń woli podlega rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Nie jest nimi objęte istnienie przyczyn dotyczących pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 czerwca 2001 r. I PKN 475/2000 OSNP 2003/8 poz. 204). Przyczyny te istnieją bowiem obiektywnie i wywołują skutki prawne - na przykład te uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Oznacza to, że przyczyny te nie mogą być objęte oświadczeniem woli stron, bo są elementem obiektywnie istniejącej rzeczywistości, niepodlegającej kształtowaniu wolą stron. Wskazanie przez strony powodu rozwiązania umowy o pracę na mocy ich porozumienia nie stanowi elementu oświadczenia woli, którego treścią jest jedynie wywołanie skutku prawnego w postaci ustania stosunku pracy. Ze względu na powyższe, mając na uwadze art.2 ust.5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, domagamy się od pracodawcy szczegółowego określenia przyczyn powodujących konieczność zwolnień, a w szczególności sprecyzowania, gdzie konkretnie i w jakich ilościach osobowych występują wskazane nadwyżki zatrudnienia oraz wyjaśnienia, o jakich działaniach optymalizacji zatrudnienia w ramach Spółki PGE GiEK S.A. – jej Oddziałów jest mowa.

Istnienie przedmiotowych przyczyn jest istotne nie tylko z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia, czy zwolnienia powinny odbywać się zgodnie z wyżej powołaną ustawą. Ma ono znaczenie dla uprawnień zwalnianych pracowników przewidzianych w tej ustawie (np. art.8 ustawy- prawo do odprawy), w ustawie z 1 maja 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.75 ust.1 pkt.2 - prawo do zasiłku dla bezrobotnych - Dz.U. Nr. 99 poz.1001), ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (art.2 - Dz.U.2004.120.1252).

 

Należy podkreślić, że PGE GiEK S.A. jak i Pracodawca Oddział KWB Turów zalicza planowane zwolnienia do zwolnień grupowych. Mianowicie, jako podstawę prawną konsultacji ze związkami zawodowymi wskazuje art. 2 ust.3 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uwzględniając powyższe, zarzucamy Pracodawcy pomieszanie trybów zwolnień przewidzianych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Od zwolnień grupowych, o których już była wyżej mowa (art.1 ustawy) należy wyraźnie odróżnić zwolnienia indywidualne, których dotyczy art.10 ust.1 ustawy.

Przepis ten stanowi wyraźnie, że przepisy art.5 ust.3 - 7 i art.8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art.1.

Na podstawie powołanego przepisu, pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Konsultacja dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwalnianych pracowników (art.2 ust 1 i 2 ustawy).