Stanowisko NZZG KWB Turów z dnia 23.11.2011r.

Kategoria:

Spis treści

 

 

Przywołane w projekcie Regulaminu akty prawne:

ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844 z późn. zm)

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004.99.1001 z późn. zm)

Przepisy pierwszej wskazanej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże nie mniej niż 300 pracowników,

3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

 

Do liczby pracowników decydującej o uznaniu zbiorowego charakteru zwolnienia wlicza się przypadki rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, jeżeli nastąpiły one z inicjatywy pracodawcy i dotyczą co najmniej 5 pracowników (art.1 ust.2 ustawy).

Ponieważ w PGE GiEK S.A. w tym m.in. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, która zatrudnia prawie 3700 pracowników planuje się zakończenie stosunków pracy w ramach PDO jedynie na podstawie porozumienia stron, a zwolnienia obejmą co najmniej 30 zatrudnionych, dla zakwalifikowania tych zwolnień jako grupowych wymagane jest zatem jeszcze to, aby następowały one z inicjatywy pracodawcy i z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeśli rozważamy pierwszy z wymienionych warunków, zaznaczyć należy, że ustawodawca nie definiuje pojęcia „z inicjatywy pracodawcy”, a treść ostatniego z powołanych przepisów stanowi praktycznie powtórzenie jednej z definicji objętych Dyrektywą Rady Unii Europejskiej, numer 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

Jeśli rozważamy spełnienie warunku istnienia przyczyn niedotyczących pracownika, tak, aby można było mówić o zwolnieniach grupowych, stwierdzić trzeba, że Pracodawca nie wyjaśnia bliżej powodów, dla których wyraża wolę wdrożenia PDO. Wobec powyższego, nasz sprzeciw wywołuje przyjęte przez PGE GiEK S.A. oraz Pracodawcę rozwiązanie, zgodnie z którym to wyłącznie pracownik składa wniosek o rozwiązanie stosunku pracy (por. Załącznik do Regulaminu PDO)

 

Stosownie do paragrafu 9 pkt.1a Umowy Społecznej zawartej 30 grudnia 2004 roku, gwarancję zatrudnienia wyłącza rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika za porozumieniem stron.